I.              Adatkezelés és adatbiztonság (Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat)

 1. A Szolgáltató az Előfizetők/Felhasználók részére történő számlázás, díjak beszedése céljából a következő adatokat kezelheti:

a)               az Előfizető/Felhasználó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye,

b)               az előfizetői/felhasználói hozzáférési pont egyéb azonosítója,

c)                a szolgáltatás típusa, kezdő időpontja,

d)               a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok,

e)               tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei.

 1. A hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövethetősége érdekében:

a)               az Előfizető/felhasználó értesítési címét vagy más azonosítóját,

b)               íz előfizetői/felhasználói hívószámot vagy más azonosítót,

c)                a hibajelenség leírását,

d)               a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),

e)               a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét,

f)                a hiba okát,

g)               a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát),

h)               az Előfizető/Felhasználó értesítésének módját és időpontját.

 1. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés módosítása, az abból származó díjak számlázása, követelések érvényesítése céljából:

a)               az Előfizető/Felhasználó értesítési címét, telefonszámát vagy más elérhetőségét,

b)               ha szükséges, az előfizetői/felhasználói szolgáltatás megnevezését, a hozzáférési pont címét, Előfizető/Felhasználó azonosító      számát,

c)                a bejelentés, panasz rövid leírását,

d)               a bejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),

e)               a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit,

f)                a bejelentés, panasz orvoslásának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra),

g)               az Előfizető/Felhasználó értesítésének módját és időpontját.

 1. A Szolgáltató saját üzletszerzési céljából – az Előfizető/Felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával – kezelheti és használhatja a fenti pontok szerinti adatokat (tervezett változások és fejlesztések, új szolgáltatások, vásárlást ösztönző kedvezményes illetve hűség-akciók, nyereménysorsolások, stb.).
 1. II.           Az adatok tárolásának időtartama és módja
 1. Az Előfizető/Felhasználó által megadott adatok a szerződés megszűnéséig, illetve az Előfizetői/Felhasználói szerződésből eredő igények Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévüléséig, 1 évig kezelhetők.
 2. A Szolgáltató egyébként az adatokat a hiba elhárítását vagy a panasz elbírálását követő esetleges jogvitára nyitva álló idő leteltéig vagy a jogvita jogerős lezárásáig, illetve a szolgáltatás minőségével összefüggésben számára jogszabályban előírt statisztikai információs kötelezettségei elévüléséig kezeli.
 3. A Szolgáltató köteles az Előfizetőkről/Felhasználóról nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni.
 4. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz hozzáférést jelszóvédelemmel kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni és azt folyamatosan – havi rendszerességgel – aktualizálni kell. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan fenntartani.
 5. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével kell tárolni.
 6. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón lévő adatokat helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó listákat (iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten meg kell semmisíteni.
 1. III.        A személyes adatok továbbításának esetei
 1. A Szolgáltató által kezelt adatok az alábbi esetekben adhatóak át harmadik személyeknek:
  1. a számlázáshoz szükséges adatok a számlázást végző harmadik személynek;
  2. a hibaelárításhoz szükséges adatok a hibaelhárítást végző harmadik személynek, ill. a hibaelhárításból eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
  3. a követelésbehajtáshoz szükséges adatok a kinnlévőségek kezelését végző harmadik személynek;
  4. a panaszkezeléshez és az ügyfél-tájékoztatáshoz szükséges adatok a panaszkezelő és a tájékoztatási feladatot ellátó harmadik személynek, ill. a panaszügyekből eredő jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
  5. a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak;
  6. a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;
  7. Az adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók – az Előfizető/Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén – azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a marketing akciót, ill. a marketing jellegű ügyfél-tájékoztatást végzik.
 2. Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.
 3. A Szolgáltató az Előfizető/Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Szolgáltató felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtérítenie a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 4. Az Előfizető/Felhasználó a jogainak megsértése esetén, a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A perre a Szolgáltató székhely szerinti bíróság az illetékes.
 5. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót tájékoztató megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.
 6. A Szolgáltató adatvédelmi felelőse:
  1. Beosztása:
  2. Adatkezelésre jogosult:
 7. Előfizető/Felhasználó a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását, illetve az alábbiakban szabályozott előfizetői/felhasználói nyilatkozatokat az írásban kötött előfizetői/felhasználói szerződés keretében megadhatja, visszavonhatja, módosíthatja.
 8. Üzleti Előfizető az előfizetői/felhasználói szerződés hatálya alatt a pont alatt meghatározott nyilatkozatot nem vonhatja vissza vagy módosíthatja.